Obchodní podmínky www.olivers.cz

1. Úvodní obecná ustanovení obchodních podmínek www.olivers.cz

1.1.

Všeobecné obchodní podmínky upravují práva a povinnosti smluvních stran vyplývající z kupní smlouvy uzavřené mezi prodávajícím, kterým je společnost Media Comm sro se sídlem: Dlouhá 229 / 3, 905 01 Praha, Slovensko, IČ: 46 136 002, zapsaná v OR ČR, Obchodního rejstříku Krajského soudu Trnava, Vložka číslo: 27422 / T, DIČ: SK2023259799, www.mediacomm.sk (dále jen "prodávající") a kupujícím, jejímž předmětem je koupě a prodej zboží na internetové stránce internetového obchodu prodávajícího.

Kontaktní údaje prodávajícího:

Media Comm s.r.o.

Dlhá 229 / 3,

905 01 Senica, Slovenská republika

IČO: 46 136 002

DIČ: SK2023259799

e-mail: info@olivers.sk

telefon: 00421 / 910 197 979

Poštovní adresa pro Slovenskou republiku:

Media Comm s.r.o.

Dlhá 229 / 3,

905 01 Senica,

Slovenská republika

Poštovní adresa pro Českou republiku:

Media Comm s.r.o.

Budovatelská 18

691 41 Břeclav - Poštorná

Česká republika

Poštovní adresa pro zasílaní reklamací pro Českou republiku:

Parfumerie

www.olivers.sk

Shopping center

J. Palacha 3197

690 02 Břeclav

Czech Republic

Číslo účtů pro bezhotovostní platby:

FIO banka ČR: 2900142281 / 2010

FIO banka SR: 2100142291 / 8330

Orgán dozoru:

Slovenská obchodní inspekce (SOI)

Inspektorát SOI pro Středočeský kraj

Tržní 2

917 01 Trnava 1

obor technické kontroly výrobků a ochrany spotřebitele

tel.. č..: +421 033 5512 689, +421 033 5512 690

fax č..: 033/5512 656

e-mail: tt@soi.sk

1.2.

Smluvní strany se dohodly, že kupující odesláním objednávky prodávajícímu potvrzuje, že souhlasí s tím, že tyto všeobecné obchodní podmínky a jejich podmínky a ustanovení se budou vztahovat na všechny kupní smlouvy uzavřené na své internetové stránce elektronického obchodu, kterou provozuje prodávající, na jejímž základě prodávající dodá zboží prezentován na dotčené internetové stránce kupujícímu (dále jen "kupní smlouva") Všeobecné obchodní podmínky jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Dostupnost zboží bude pro kupujícího potvrzena na základě otázky kupujícího.

1.3.

Prodávající potvrdí doručení objednávky do 24 hodin od přijetí.

1.4.

Internetový obchod www.olivers.cz, prodávající se řídí zákonem č.. 22/2004 Z.z. o elektronickém obchodu ao změně zákona č.. 128/2002 Z.z. o státní kontrole vnitřního trhu ve věcech ochrany spotřebitele ao změně některých zákonů ve znění zákona č.. 284/2002 Z.z. a zákona č.. 160/2005 Z.z., dále zákonem č.. 250/2007 Z.z. o ochraně spotřebitele ao změně zákona České národní rady č.. 372/1990 Sb. o přestupcích ve znění pozdějších předpisů. Na smlouvy uzavřené na dálku na nákup zboží formou zásilkového prodeje se vztahuje zákon č.108/2000 Sb o ochraně spotřebitele při podomním prodeji a zásilkovém prodeji ve znění pozdějších předpisů.

2. Ujednání kupní smlouvy

2.1.

Kupní smlouva na jejímž základě je realizován prodej zboží prodávajícím kupujícímu, je uzavřena závazným akceptováním návrhu a potvrzením objednávky. Objednávka je zaslána kupujícím e-mailem prodávajícímu po vyplnění příslušného formuláře na internetové stránce prodávajícího, nebo ve formě telefonické objednávky. Prodávající zašle potvrzení, akceptování objednávky kupujícímu e-mailem, nebo potvrdí telefonicky objednávku po předchozím doručení objednávky kupujícím.

2.2.

Hlavní údaje objednávky jsou údaje které musí obsahovat přesnou specifikaci zboží, jehož prodej je předmětem kupní smlouvy, cena za zboží, způsob doručení zboží, místo doručení, způsob doručení, údaje o kupujícím.

3. Práva a povinnosti kupujícího

3.1.

Kupující je povinen převzít zakoupen, nebo objednané zboží. Zaplatit prodávajícímu dohodnutou kupní cenu v dohodnuté lhůtě splatnosti včetně nákladů na doručení zboží, potvrdit v dodacím listu převzetí zboží svým podpisem nebo podpisem jím pověřené osoby, nepoškozovat dobré obchodní jméno prodávajícího. Kupující má právo na dodání zboží v množství, kvalitě, termínu a místě dohodnutém stranami v závazném akceptování objednávky.

4. Dodací podmínky

4.1.

Dodání předmětu plnění kupní smlouvy bude realizováno dle dostupnosti produktů v co nejkratším termínu, však k dodací době se nezavazuje, pro závislost dodávání třetí stranou (zásilkovou službou). Místem dodání zboží je místo uvedené v akceptaci objednávky prodávajícím, pokud se smluvní strany nedohodnou v kupní smlouvě jinak.

4.2.

Váha, rozměry a ostatní údaje o zboží obsažené v seznamu produktů a jiných písemnostech prodávajícího umístěnými na internetové stránce elektronického obchodu prodávajícího jsou nezávaznými údaji.

4.3.

Prodávající dopraví zboží kupujícímu na místo určené v kupní smlouvě kupujícím. Místo doručení je myšleno místo poštovní adresy. Zboží je dopraven na dodací adresu před vchod udané poštovní adresy. Další, dodatečné doručení (myšleno vynesení po schodech přímo do prostoru) zboží na koncové místo je sjednávaná zvlášť a řeší se předem. Pokud je doručení zboží do depa, poštu, třeba si zboží vyzvednout. Kupující je povinen převzít zboží osobně nebo zajistit, aby zboží převzala osoba, kterou zmocní pro případ své nepřítomnosti na převzetí zboží uvedeného v kupní smlouvě a podepsat protokol o doručení a předání zboží. Pokud bude nutné dodávku zboží opakovat z důvodu nepřítomnosti kupujícího na určeném místě v kupní smlouvě, veškeré náklady s tím vzniklé hradí kupující, a to zejména opakované dodání zboží na místo určení v kupní smlouvě a skladné. Zboží se považuje za dodané okamžikem doručení zboží a podpisu protokolu o doručení a předání.

4.4.

Kupující je povinen zkontrolovat zásilku ihned po doručení. V případě, že kupující zjistí, že zboží nebo obal zboží je mechanicky poškozen, je povinen tuto skutečnost oznámit dopravci nebo přepravci a za jeho přítomnosti zkontrolovat stav zboží. Následně postupovat podle reklamačních podmínek přepravce, zprostředkovatele dodání zásilky.

4.5.

Prodávající má právo si nárokovat náhradu škody způsobenou nevyzvednutím si objednávky (znovu vrácené zásilky přepravcem), pokud kupující danou objednávku stornuje a nedá to předem na vědomí prodávajícímu na kontaktní mail tomu určený (info@olivers.cz, info@olivers.sk)

5. Doručení zásilky

Prodávající neručí za zásilky, které se ztratily při doručování, nebo byly ukradeny v procesu doručení. Za ztráty odpovídá příslušný zprostředkovatel dopravy. Všechny posílané zásilky kupujícím jsou pojištěny předem.

6. Kupní cena zboží

6.1.

Kupující je povinen zaplatit prodávajícímu kupní cenu zboží dohodnutou v kupní smlouvě včetně nákladů na doručení zboží na základě potvrzené objednávky.

6.2.

Prodávající si vyhrazuje právo na změnu cen v případě změny cen od výrobců nebo dodavatelů, změny kurzu Eura, Dolar.

7. Záruka

7.1.

Na každý prodávané zboží prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího se vztahuje zákonná záruční doba 24 měsíců ode dne prodeje. O reklamaci kupujícího je prodávající povinen rozhodnout do 30 dnů od jejího písemného doručení prodávajícímu spolu s reklamačním protokolem, který je úplně a pravdivě vyplněn. Reklamace bez přiloženého a řádně vyplněného reklamačního formuláře je neplatná. Reklamní formulář naleznete v záložce O nás.

7.2.

Záruka se vztahuje na funkční vady, způsobené technickou poruchou.

7.3.

Záruka se nevztahuje na zboží, které bylo mechanicky poškozeno, poškozen neodbornou manipulací kupujícího, poškozením vzniklým přepravou zboží, vystavením zboží působení nevhodných pracovních podmínek.

7.4.

Záruka zaniká, pokud je poškozena značka s vyznačením sériového čísla (ochranná páska), zboží je mechanicky poškozen, zboží je poškozeno vlivem živelní pohromy, na zboží byl vykonán servisní zásah jinou společností jako značkovým servisem, zboží nebylo provozován dle standardních podmínek.

8. Storno objednávky, odstoupení od smlouvy

8.1.

Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku, nebo její část, jestliže se zboží již nevyrábí výrobcem, nedodává výrobcem (dodavatelem), vyprodání zásob, neúměrně zvýšení ceny výrobcem (dodavatelem). Pokud není možné se zkontaktovat s kupujícím. Pokud taková situace nastane, bude prodávající kontaktovat kupujícího za účelem dohody o dalším postupu. Pokud bylo zboží zaplaceno (zaplacená záloha) kupujícím, bude mu částka vrácena zpět do 15 pracovních dnů na účet kupujícího od odstoupení od smlouvy.

8.2.

Kupující je oprávněn odstoupit od kupní smlouvy ve lhůtě 7 pracovních dnů od převzetí zboží podle všeobecných obchodních podmínek bez udání důvodu v souladu s ust.. § 12 odst.. 1 zákona č.. 108/2000 Z.z. o ochraně spotřebitele při podomním prodeji a zásilkovém prodeji ve znění pozdějších předpisů (dále jen "Zákon o ochraně spotřebitele při zásilkovém prodeji").

8.3.

V případě stornování objednávky je kupující povinen uhradit prodávajícímu škodu a náklady vzniklé tímto jednáním. Jde o zboží objednané na objednávku. Storno může dosáhnout výšky 50 % z kupní ceny zboží.

8.4.

Odstoupení od smlouvy musí být kupujícím učiněno písemnou formou nebo e-mailem. Formulář musí být vyplněn pravdivě a úplně zejména přesná specifikace zboží, osobní údaje kupujícího, způsob jakým zboží vrátí, číslo a datum objednávky. Při odstoupení od smlouvy je kupující povinen doručit prodávajícímu zboží v původním stavu, v neporušené ochranné fólii, v původním obalu, s kompletní technickou dokumentací vracených zboží, dokladu o zaplacení zboží ve formě pojištěné zásilky na adresu: Media Comm, Dlhá 229 / 3, 905 01 Senica v SR alebo na adresu pro Českou republiku : Parfumerie, Shopping center , J. Palacha 3197, 690 02 Břeclav, Czech Republic. Vizuální nosiče, video hry, audiovizuální nosiče, hračky musí být v původním balení (nerozbalené). Náklady na doručení hradí kupující. Pokud kupující takto vrátí zboží, pak prodávající vrátí kupujícímu již zaplacenou kupní cenu za zboží uvedenou v závazné akceptovanou objednávce, nebo její části ve lhůtě 10 pracovních dnů od doručení odstoupení. Pokud takto zboží kupující nevrátí, bude prodávající postupovat v souladu s ustanovením občanského zákoníku.

8.5.

V případě, že kupující nesplní některou povinnost uvedenou v bodě 8.4. těchto všeobecných obchodních podmínek, odstoupení od kupní smlouvy není platné a účinné a prodávající není povinen vrátit kupujícímu kupní cenu a zároveň má nárok na úhradu všech nákladů s tím spojených.

9. Ochrana osobních údajů

9.1.

Internetový obchod www.olivers.cz, společnost Media comm s.r.o. (Dále jen prodávající) uchovává osobní údaje poskytnuté fyzickou nebo právnickou osobou (dále jen kupující), která si zakoupila prostřednictvím elektronického obchodu na stránce www.olivers.cz zboží výhradně za účelem plnění a dodatečného potvrzení podmínek kupní smlouvy uzavřené mezi kupujícím a prodávajícím na dálku prostřednictvím elektronického obchodu na internetu, za účelem zpracování elektronické objednávky, realizace dodávky, zúčtování plateb pokud nezbytné komunikaci mezi smluvními stranami. Také uchová osobní údaje poskytnuté pro účely registrace kupujícího v soutěžích, které organizuje společnost Media comm s.r.o.

9.2.

Prodávající nevydá údaje kupujícího třetím osobám, s výjimkou subdodavatelů, zprostředkovatelů prodávajícího, a to jen ty údaje, které jsou nezbytné pro úspěšné uskutečnění dodávky. Prodávající postupuje při zacházení s osobními údaji kupujícího v souladu s ustanoveními zákona č.. 428/2002 Z. z. o ochraně osobních údajů ve znění pozdějších předpisů. Objednáním zboží prostřednictvím elektronického obchodu na stránce www.olivers.cz, kupující stvrzuje, že své osobní údaje poskytl prodávajícímu dobrovolně a souhlasí s jejich zpracováním v evidenci prodávajícího, pokud nejsou v rozporu s právními předpisy, a také se zpřístupňováním a poskytováním údajů třetím osobám a státním institucím za podmínek av rozsahu stanoveném právními předpisy.

9.3.

Kupující souhlasí s tím, aby prodávající pověřil zpracováním osobních údajů zprostředkovatele.

9.4.

Kupující prohlašuje, že všechny jím uvedené údaje jsou pravdivé. Kupující prohlašuje, že si je vědom důsledků uvedení nepravdivých údajů, zvláště skutečnosti, že by takové jednání mohlo být klasifikováno jako trestný čin.

9.5.

Vaše objednávky jsou shromažďovány co je potřebné pro zajištění dodávek zboží, vyřízení reklamací a také k Vaší zpětné kontrole. Informace o nákupech jsou ukládány v bezpečné databázi.

9.6.

Při platebních transakcích se již nebudete nacházet na naší web stránce, protože budete přesměrováni na stránku Vámi určené banky, kde se bude moci Vaše peněžní transakce uskutečnit. Vaše bankovní údaje jako PIN nebo číslo karty nám nebudou dostupné. Pokud platba proběhla v pořádku, banka nás o tom ihned elektronicky informovat a my Vám dáme vědět, že Vaše objednávka bude vyřizována.

9.7.

Internetový obchod www.olivers.cz, si vyhrazuje právo ustoupit od záruky bezpečnosti v případě napadení serveru neznámým pachatelem (Heckert). Pouze v takovém případě neplatí výše uvedená pravidla manipulace s daty.

10. Zprostředkovatelé prodeje a výdejní místa

10.1

Zprostředkovatelé prodeje na stránce www.olivers.cz odpovídají za prodávané zboží a snášejí reklamace.

10.2

Zprostředkovatel se nemyslí výdejní místo. Výdejní místo je místo osobního odběru. Místo a provoz odobného odběru neodpovídá za zboží a reklamace. Reklamace se řídí pole Reklamačního řádu.

11. Závěrečná ustanovení

11.1.

Prodávající si vyhrazuje právo na změnu všeobecných obchodních podmínek.

11.2.

Všeobecné obchodní podmínky nabývají účinnosti vůči kupujícímu uzavřením kupní smlouvy.

11.2.

Součástí všeobecných obchodních podmínek je reklamační řád uveden na internetové stránce prodávajícího.

11.3.

Kupující zasláním objednávky potvrzuje, že si tyto všeobecné obchodní podmínky přečetl av celém rozsahu s nimi souhlasí.

Reklamační řád

Společnost Media Comm sro, Dlhá 229 / 3, 905 01 Senica, vydává ve smyslu ustanovení § 13 zákona č.. 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele ve znění pozdějších předpisů následující Reklamační řád, kterým se spotřebitelé informují o rozsahu, podmínkách a způsobu uplatnění odpovědnosti za vady výrobků a služeb (dále jen "reklamace") včetně údajů o tom, kde lze reklamaci uplatnit ao provádění záručních oprav. Reklamační řád je viditelně umístěn na internetových stránkách internetového obchodu: www.olivers.cz.

Vyskytne-li se u zakoupeného zboží vada, má kupující právo vadu reklamovat. Kupující je povinen reklamaci neprodleně uplatnit u prodávajícího podle platného reklamačního řádu. Kupující odesláním objednávky potvrzuje, že byl řádně informován o podmínkách a způsobu reklamace zboží včetně údajů o tom, kde lze reklamaci uplatnit. Provedení záručních oprav se řídí podle § 18 odst.. 1 zákona č.. 250/2007 Z. z. o ochraně spotřebitele ao změně zákona České národní rady č.. 372/1990 Sb. o přestupcích ve znění pozdějších předpisů.

Reklamační řád se vztahuje pouze na zboží zakoupené kupujícím od prodávajícího ve formě elektronického obchodu na internetových stránkách elektronického obchodu www.olivers.cz, případně při přímém nebo ambulantním prodeji.

Pro správné posouzení reklamace je nutné, aby reklamované zboží bylo vráceno čistý, kompletní (kompletní dokumentace), v originálním obalu zboží, v souladu s hygienickými předpisy nebo obecnými hygienickými zásadami, záručním listem a dokladem o zaplacení.

Kupující je povinen při používání zboží dodržovat kromě obecně známých pravidel, rovněž podmínky stanovené pro používání zboží v záručním listě nebo návodu k použití, užívat a ošetřovat zboží v souladu s jeho přirozenou životností a dále nesmí porušit plomby (ochranné prvky), pokud je zboží zaplombován.

Kupující je povinen provést prohlídku zboží při převzetí zboží, kompletnost balení. Pokud tak neučiní, může uplatnit nároky z vad zjištěných při této prohlídce, jen když prokáže, že tyto vady mělo zboží již v době převzetí zboží.

Kupující má právo uplatnit si u prodávajícího záruku jen na zboží, které vykazuje vady, které zavinil výrobce, dodavatel nebo prodávající, vztahuje se na něj záruka a bylo zakoupeno u prodávajícího.

Kupující je povinen reklamovat vady zboží u prodávajícího bez zbytečného odkladu, jinak kupujícímu zaniká právo vůči prodávajícímu na bezplatné odstranění vady.

Prodávající nebo určená osoba vydá kupujícímu potvrzení o uplatnění reklamace zboží ve vhodné formě zvolené prodávajícím, např.. ve formě emailu nebo v písemné podobě, ve kterém je povinen přesně označit vady zboží v souladu s ust.. § 18 odst.. 5 zákona a poučit spotřebitele o jeho právech, které mu vyplývají z ust.. § 622 a ust.. § 623 občanského zákoníku. Pokud je reklamace uplatněna prostřednictvím prostředků dálkové komunikace, prodávající je povinen potvrzení o uplatnění reklamace doručit kupujícímu ihned; pokud není možné potvrzení doručit ihned, musí být doručeno bez zbytečného odkladu, nejpozději však spolu s dokladem o vyřízení reklamace; potvrzení o uplatnění reklamace nemusí doručovat, pokud kupující má možnost prokázat uplatnění reklamace jiným způsobem.

Pokud výše uvedené podmínky nebudou splněny, reklamace nebude uznána jako záruční.

2. Místo uplatnění reklamace

Spotřebitel uplatňuje reklamaci v reklamačním oddělení Media Comm s.r.o., provoz Olivers.

Pokud zboží vykazuje vady, má zákazník právo uplatnit reklamaci v provozovně prodávajícího prostřednictvím reklamačního oddělení na internetovém obchodě v oddělení reklamací v souladu s ust.. § 18 odst.. 2 Z. z. o ochraně spotřebitele ao změně zákona České národní rady č.. 372/1990 Sb. o přestupcích ve znění pozdějších předpisů tak, že doručí zboží do sídla prodávajícího na vlastní náklady a vyplní formulář na uplatnění reklamace a doručí ho prodávajícímu. Podobu formuláře určí prodávající a jeho vzor umístí na internetové stránce prodávajícího. Kupující je povinen ve formuláři přesně označit druh a rozsah vad zboží. Zákazník má právo uplatnit reklamaci iu osoby oprávněné výrobcem zboží k provádění záručních oprav (dále jen "určená osoba"). Seznam určených osob je uveden v záručním listě nebo jej kupujícímu zašle na jeho žádost prodávající. Reklamační řízení zboží, který se dá objektivně doručit prodávajícímu začíná dnem, kdy jsou splněny všechny následující podmínky:

• doručení vyplněného formuláře na uplatnění reklamace od kupujícího prodávajícímu.

• doručení reklamovaného zboží od kupujícího prodávajícímu.

• doručení přístupových kódů, hesel a pod. ke zboží od kupujícího prodávajícímu.

• aby reklamované zboží bylo vráceno čistý, kompletní (kompletní dokumentace), v originálním obalu zboží, v souladu s hygienickými předpisy nebo obecnými hygienickými zásadami, záručním listem a dokladem o zaplacení.

Začátek reklamačního řízení je zároveň dnem uplatnění reklamace. Reklamované zboží je nutné doručit do sídla prodávajícího, jestliže prodávající nebo určená osoba neurčí jinak (např. dopravit zboží přímo určené osobě).

3. Odpovědnost prodávajícího za vady

3.0.

Při prodeji zboží prodávající odpovídá za to, že zboží je v souladu se kupní smlouvou.

Prodávající odpovídá kupujícímu za vady, které se projevují jako rozpor se spotřebitelskou kupní smlouvou po převzetí zboží v záruční době a nebyly zjištěny při převzetí.

3.1.

Prodávající odpovídá za vady, které má prodané zboží při převzetí kupujícím (§ 619 odst.. 1 OZ) a za vady, které se vyskytnou po převzetí zboží v záruční době (§ 619 odst.. 2 OZ). Kupující je oprávněn prodávanou věc před převzetím prohlédnout. Prodávající neodpovídá za vady, které mohl kupující při prohlídce zjistit, zejména neodpovídá za to, pokud kupující později bude reklamovat chybějící příslušenství prodávané věci nebo mechanické poškození věci zjistitelné při prohlídce. Prodávající za takové vady neodpovídá ani tehdy, jestliže kupující nevyužil možnost provést prohlídku prodávané věci.

3.3

Záruka se vztahuje pouze na funkční poruchy způsobené výrobní vadou. Záruka se nevztahuje:

• na zboží, na který byla poskytnuta sleva z ceny zboží,

• spotřebitel vadu zboží způsobil sám,

• spotřebitel před převzetím zboží o vadě zboží věděl,

• neoznámením zjevných vad při převzetí zboží,

• reklamace spotřebitele odporuje povaze zboží, hlavně uplynutí záruční doby.

• pokud se prokáže, že jde o rozpor se spotřebitelskou kupní smlouvou .- nepředložením dokladu o zaplacení, dodacího listu nebo záručního listu, příslušenství nebo dokumentace zboží,

• vady které vznikly v záruční době v důsledku opotřebení zboží, jeho nesprávným či nadměrným používáním nebo po uplynutí doby životnosti zboží,

• vady spojené s porušením ochranné plomby (prvky) na zboží,

• vady způsobené zásahem neoprávněné osoby na zboží nebo jeho součást

• na poruchy způsobené opotřebením věci,

• na poruchy způsobené nedodržením zásad používání v rozporu s návodem k použití,

• na poruchy způsobené mechanickým poškozením, včetně náhodného, ​​zejména na poškození plastových částí,

• na produkty elektricky poškozené neodborným zásahem, přepětím v síti, případně působením elektrostatického výboje,

• na vady způsobené použitím komponentů jiných než doporučených výrobcem nebo dodavatelem, stejně jako opravou či modifikací osobami jinými, než osobami autorizovanými výrobcem nebo dodavatelem,

• na poruchy a poškození způsobené provozováním produktu mimo specifikací daných výrobcem (přetaktování a pod.), Nebo zanedbáním péče o zboží,

• na produkty poškozené přírodními živly,

• na produkty provozované v nevhodném prostředí, a poškozené nevhodnou obsluhou, produkty informačních technologií jsou určeny k provozování v běžném kancelářském prostředí, nejsou určeny pro použití v prašném nebo vlhkém prostředí,

• na produkty s poškozenými záručními plombami, nálepkami popřípadě jinými ochrannými znaky, případně s odstraněným nebo poškozeným sériovým číslem,

• na firmware (resp. jiné předinstalované programové vybavení) poškozený nesprávným používáním, nebo zásahem počítačového viru, ani na případné škody v tomto důsledku vzniklé,

• nekompatibilitou komponentů,

• na díly spotřebního charakteru spotřebované před koncem záruky,

• záruka se rovněž nevztahuje na věci nebo součástky, na kterých byla porušena záruční plomba,

• záruka se nevztahuje na vady, které způsobil kupující nebo jiná (třetí) osoba jeho mechanickým nebo jiným poškozením.

3.4.

Pokud prodávající při prodeji nabízí zákazníkovi k prodanému zboží bezplatně další zboží jako "dárek", je na zákazníkovi, zda nabízený dar přijme. Dar však není prodaným zbožím, proto prodávající neodpovídá za jeho případné vady. Jestliže však prodávající o případných vadách daru ví, je povinen na ně zákazníka při nabídce daru upozornit (§ 629 OZ). Pokud má dar vady, na které prodávající zákazníka neupozornil, je zákazník oprávněn jej vrátit. Pokud zákazníkovi vznikne právo na odstoupení od smlouvy (vrácení peněz), je zákazník povinen vrátit prodejci vše, co podle smlouvy dostal, t. j. i zboží přijat jako dar (§ 457 OZ, § 48 odst.. 2 OZ).

3.5.

O přijaté reklamaci musí zákazníkovi vystavit doklad s uvedením data, kdy se reklamace uplatnila, jaké zboží je reklamováno, kdy a kde byl reklamované zboží zakoupeno, cenu, za jakou bylo zboží zakoupeno.

4. Lhůty pro uplatnění reklamací

Prodávající odpovídá za vady zboží po dobu 24 měsíců od převzetí věci spotřebitelem, pokud na zboží, jeho obalu, návodu nebo záručním listě není uvedena delší doba. V záručním listě určí prodávající podmínky a rozsah této delší záruky. Pokud výrobce (dodavatel společnosti Media Comm sro, která provozuje obchod www.olivers.sk) poskytuje na své výrobky delší záruční dobu než 24 měsíců, společnost Media Comm sro nesmí tuto dobu zkrátit, i když se to týká jen některé součástky věci.

Pokud jde o prodej použité věci, kupující se s prodávajícím mohou dohodnout i na kratší záruční době, ne však kratší než 12 měsíců.

Prodávající nebude vydávat záruční listy, pokud o to nepožádá spotřebitel. Na žádost spotřebitele je prodávající povinen vydat záruční list. Pokud to umožňuje povaha věci, postačuje namísto záručního listu vydat spotřebiteli doklad o koupi zboží. Spotřebiteli se vysvětlí, že k vyřízení reklamace postačuje doklad o koupi.

Prodávající bude vydávat záruční listy v případě delších záručních dob než 24 měsíců poskytovaných na vlastní výrobky a při prodávaných výrobcích, kde záruční list k výrobku přibalil dodavatel.

Záruční list obsahuje obchodní jméno a sídlo prodávajícího, obsah záruky, rozsah a podmínky záruky, délku záruční doby, údaje potřebné pro uplatnění reklamace. Pokud záruční list neobsahuje všechny náležitosti, nezpůsobuje to neplatnost záruky.

Obsah, rozsah a podmínky záruky znamená:

• na které vlastnosti zboží se poskytuje delší záruční doba (mohou to být jen některé vybrané vlastnosti, nemusí to být nutně výrobek jako celek),

• jaké plnění poskytne prodávající (pokud se vada v poskytnuté záruční době vyskytne - může se dohodnout např.. Vždy na vrácení zaplacené kupní ceny nebo na výměně za bezvadový zboží),

• jaké doklady musí kupující při uplatnění práv z takto poskytnuté záruky předložit, příp. jaké jiné podmínky musí splnit, např.. vrácení s původním obalem atd.., aby se mohl domáhat svých práv u poskytnuté záruce.

• pokud je reklamace vyřízena opravou, prodlužuje se záruční doba o dobu od uplatnění reklamace do dne, kdy je spotřebitel povinen po skončení opravy si zboží převzít, a to iv případě, že tak kupující neudělal. Prodávající je povinen vydat kupujícímu potvrzení o tom, kdy uplatnil toto právo, jakož io provedení opravy ao době jejího trvání.

• pokud je reklamace vyřízena výměnou vadného zboží za zboží bez vad, plyne pro nové zboží nová záruční doba znovu ode dne převzetí nové věci nebo ode dne, kdy byl zákazník povinen si věc po vyřízení reklamace vyzvednout.

• pokud není reklamace vadného zboží, za kterou prodávající odpovídá, uplatněna v záruční době, právo z odpovědnosti za vadu zaniká.

• v případě, že si spotřebitel nevyzvedl věc po vyřízení reklamace (maximálně po 30 dnech od přijetí reklamace), přestože se mu vyřízení reklamace řádně oznámilo doporučeným dopisem s výzvou k vyzvednutí věci, prodávající postupuje následovně:

• po uplynutí lhůty pro vyzvednutí reklamace, která se spotřebiteli určila v předchozí výzvě nebo po uplynutí přiměřené lhůty, zašle prodejce spotřebiteli druhou výzvu ve formě doporučené zásilky s dodejkou, aby si věc na příslušné provozu vyzvedl a určí se mu na to přiměřená lhůta (např. . 14 dnů od doručení),

• v případě, že si zákazník ani po uplynutí této lhůty (lhůta se počítá od data doručení vyznačeného na doručence, nebo uložení na poště, pokud se zásilka vrátí) věc nevyzvedne, může cca po půl roce (nebo i dříve podle odhadu a skladovacích možností příslušné provozu, o čemž rozhodne vedoucí provozu) věc prodat,

• v případě, že se věc prodá (pokud jde o použitou věc po opravě, je nutné prodávat ji se slevou a možná k ní vyznačit kratší záruční dobu, minimálně však 12-měsíční; vyměněny věci lze prodávat jako nové - za plnou cenu av plné záruce), je nutné vést evidenci, za jakou cenu a kdy se věc prodána,

• v případě, že by se po lhůtě k vyzvednutí objevil zákazník, který by žádal vydání své věci, je nutné mu říct a prokázat, že byl 2x vyzván k vyzvednutí věci az důvodu, že se k ní nepřihlásil, byla tato věc prodána, protože OKhry nemůže nevyzvednuté věci dlouhodobě skladovat,

• poplatky za skladování budou sjednány zvlášť.

Kupující nemá právo uplatnit záruku na vady, o kterých byl prodávajícím v době uzavírání smlouvy upozorněn nebo o kterých s přihlédnutím k okolnostem, za nichž byla kupní smlouva uzavřena, musel vědět.

Prodávající si vyhrazuje právo nahradit vadné zboží za jiný obdobný zboží se srovnatelnými technickými parametry.

Pro účely reklamace se za více krát opakovanou odstranitelnou vadu považuje výskyt jedné odstranitelné vady více než dva krát.

5. Práva spotřebitele

Při vadách zboží, které spotřebitel uplatní v průběhu záruční doby, má právo u vad odstranitelných aby byla vada bezplatně, řádně a včas odstraněna. Prodávající je povinen vadu bez zbytečného odkladu odstranit. Namísto odstranění vady může kupující požadovat výměnu věci, nebo pokud se vada týká jen součásti věci, výměnu této součásti, pokud tím prodávajícímu nevzniknou nepřiměřené náklady vzhledem na cenu zboží nebo závažnost vady. Prodávající může vždy namísto odstranění vady vyměnit vadnou věc za bezvadovú. Nepřiměřenost nákladů posoudí provozovatel internetového obchodu. Stejně posoudí možnost výměny vadné věci za bezvadovú. Při výměně věci není důležité, zda tato věc již byla používána.

5.1.

U vad, které nelze odstranit a které brání tomu, aby věc mohla být řádně užívána jako věc bez vad, má spotřebitel právo:

• na výměnu věci (prodávající je povinen věc vyměnit) nebo právo od smlouvy odstoupit a požadovat vrácení kupní ceny (prodávající je povinen vrátit spotřebiteli zaplacenou kupní cenu).

5.2.

Pokud je vada odstranitelná, avšak pro opětovné vyskytnutí vady po opravě (alespoň dvě předcházející opravy stejné vady) nebo pro větší počet vad (v době uplatnění reklamace zboží současně alespoň tři různé odstranitelné vady) nemůže spotřebitel zboží řádně užívat, má právo na:

• na výměnu věci nebo právo od smlouvy odstoupit a požadovat vrácení kupní ceny.

• Stejná práva jako při vadách, které nelze odstranit, má spotřebitel iv případě, že oprava vadného zboží nebyla provedena ve lhůtě 30 dnů od uplatnění reklamace.

• Pokud jde o vady neodstranitelné, které nebrání řádnému užívání věci, má spotřebitel právo na přiměřenou slevu z ceny podle charakteru vady. Prodávající je povinen poskytnout slevu z ceny, resp. vrátit část již zaplacené kupní ceny.

6. Povinnosti prodávajícího

6.1.

Prodávající je povinen o způsobu určení způsobu vyřízení reklamace ao vyřízení reklamace kupujícímu vydat písemný doklad nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace prostřednictvím poskytovatele poštovní nebo kurýrní nebo donáškové služby, nebo prostřednictvím e-mailu.

6.2.

Záruční doba je 24 měsíců ode dne uzavření kupní smlouvy, pokud není pro konkrétní případy stanovena záruční doba jiná, a běží ode dne převzetí zboží a potvrzení potřebných dokumentů souvisejících se zbožím oprávněnou osobou.

6.3.

Prodávající je povinen vyřídit reklamaci a ukončit reklamační řízení jedním z následujících způsobů:

• předáním opraveného zboží,

• výměnou zboží,

• vrácením kupní ceny zboží,

• vyplacením přiměřené slevy z ceny zboží,

• písemnou výzvou k převzetí prodávajícím určeného plnění,

• odůvodněným zamítnutím reklamace zboží

7. Zvláštní reklamační podmínky

Při reklamaci počítače, notebooku, herní konzole a pod. je kromě splnění podmínek uvedených v předchozích bodech třeba, aby kupující písemně prohlásil, že byly dodrženy všechny licenční podmínky av reklamovaném zařízení není nainstalován nelegální software. V opačném případě prodávající Media Comm sro není povinna přijatou reklamaci uznat za oprávněnou. Pokud vykonavatel záruční opravy zjistí, že byly porušeny licenční podmínky, vyhrazuje si právo vyúčtovat zákazníkovi náklady spojené s vyřízením reklamace. Zboží bude zákazníkovi vráceno až po uhrazení těchto nákladů.

8. Závěr

Zákazník je povinen ihned po zjištění závady zboží, zboží ihned doručit na reklamaci prodávajícímu. Náklady spojené s doručením prodávajícímu hradí zákazník sám.

Koupí zboží zákazník souhlasí s tímto Reklamačním řádem a prohlašuje, že byl řádně seznámen o reklamačních podmínkách uvedených v tomto reklamačním řádu.

Před prvním použitím je kupující povinen přečíst si záruční podmínky včetně návodu na obsluhu a následně se těmito informacemi důsledně řídit.

Vyřízení reklamace se vztahuje pouze na vady uvedené ve formuláři na uplatnění reklamace.